The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Rules & Conditions (เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาชิก)   arrow

, Rules & Conditions (เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาชิก)
กฎและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก

 • ผู้ที่ซื้อบัตรสมาชิกไว้ ต้องมาเริ่มใช้บัตรภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ หากมิได้มาเปิดบัตร วันจะถูกเริ่มโดยอัตโนมัติ สมาชิกปัจจุบันที่ซื้อแพ็คเกจล่วงหน้า ต้องเปิดใช้บัตรต่อเนื่องทันทีหลังจากวันหมดอายุในบัตรเก่า
 • กรุณานำบัตรสมาชิกมาแสดงด้วยทุกครั้ง ห้ามมิให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์ในบัตรแทน และไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี หากตรวจพบ โยคะสุตราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่เหลือทันที
 • เมื่อซื้อแพ็คเกจใดๆ แล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นแบบอื่นหรือเวลาอื่นได้ และไม่สามารถทำการคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ตารางเวลาการสอน ครูผู้สอน และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า โยคะสุตราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องอัดเสียง หรือกล้องถ่ายรูปเข้าห้องเรียนโดยเด็ดขาด การถ่ายภาพต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น
 • การเรียนการสอนที่โยคะสุตรามีความมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย จิตใจและสุขภาพของผู้ฝึกทุกท่าน หากฝึกตามคำแนะนำจะไม่เกิดอันตรายใดๆ ต่อร่างกาย โยคะสุตราจะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเจ็บป่วย อันอาจเกิดขึ้นในห้องฝึกหรือหลังจากการฝึก ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต้องปรึกษาแพทย์ก่อนมาฝึกโยคะ
 • สมาชิกต้องการลาป่วยและต้องการวันชดเชย โยคะสุตราจะชดเชยวันลาป่วย เฉพาะวันที่แพทย์ระบุในใบรับรองแพทย์เท่านั้น และกรุณาแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 • สมาชิกที่ตั้งครรภ์ มีสิทธิ์ลาหยุดได้ 12 เดือน โดยแสดงหลักฐานทางการแพทย์ ผู้ที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล และต้องการลาหยุดเป็นเวลานาน กรุณาขอใบรับรองแพทย์ และระบุระยะเวลาที่แพทย์ให้หยุดฝึก ทางโยคะสุตราจะทำการเลื่อนวันหมดอายุให้ตามจำนวนวันที่แพทย์กำหนดเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • สำหรับ Private Class หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่มาเรียนในวันที่นัด ค่าเรียนจะถูกหัก 50% ของราคาที่จ่ายต่อชั่วโมง

Rules & Regulations at YogaSutra Studio

 • Please present your membership card, for check-in, upon every visit.
 • Membership package is non-transferable and all payment made is non-refundable.
 • Membership card must be activated within 14 days from the date of purchase. Members who purchase a package in advance will have their new card activated immediately upon the expiration date of the old package.
 • Class schedule, instructors, and rates are subject to change without prior notice.
 • For the first drop-in class, kindly make a reservation at least 1 day in advance especially for peak-hour classes (between 5:45 and 8:00 pm).
 • For private classes: any cancellation must be made by email, by telephone, or Facebook messenger at least 24 hours prior to class start or will be subject to a non-refundable 50% late cancellation/no-show penalty.
 • YogaSutra will not be responsible for any injury or illness which may occur in training or after training. People with health problems should consult a doctor before practicing yoga.
 • In case of illness or injury, please ask for a medical certificate and specify the period of leave. YogaSutra will allow the postponement of the expiration date according to the doctor’s written directives only. The postponement must be made at least one day in advance. Pregnant women are entitled to a 12-month grace period with medical evidence.
 • Please do not bring mobile phones, cameras, or recorders into the yoga practice room.