The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Kids Yoga for Charity   arrow

โยคะเด็กการกุศล (Kids Yoga for Charity)

, Kids Yoga for Charity
อาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 61 เวลา 13:30 – 15:00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

ขอเชิญร่วมคลาสโยคะเด็กการกุศล (วัย 6-10 ปี) สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการพาน้องๆ
มาฝึกคลาสโยคะที่สนุกสนาน ผ่านการใช้เกม เพลง นิทาน และเทคนิคการฝึกให้เด็กมีสมาธิ
มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาเด็กให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสมดุล สอดแทรกคุณธรรม
และปลูกฝังให้เด็กรู้จักการควบคุมร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้และมีความสุขสมวัย

กรุณาบริจาคขั้นต่ำ 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน)
รายได้สมทบทุนโครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล”
เพื่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ภายใต้กองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

สอนโดยครูเก๋ รสสุคนธ์ (จาก Nice to See U Yoga)
ผู้จบหลักสูตรโยคะเด็กโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามและสมัครทาง Line ID: @yogasutra หรือโทร. 098 670 6758


โยคะ เป็นศาสตร์แห่งการผสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกายกับใจ การฝึกใจให้อยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตั้งแต่วัยเด็ก เป็นการบ่มเพาะการรู้จักมีสติ นอกจากนั้นโยคะยังมีประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง สมดุล ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาอารมณ์ให้เกิดความสุข หากแต่การสอนโยคะเด็ก ต้องอาศัยรูปแบบการสอนที่ทำให้เด็กสนุก พร้อมที่จะเรียนรู้

ลองพาน้องๆ มารู้จักกับโยคะ น้องๆ จะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้เห็นพลังและคุณค่าในตัวเอง ผู้ใหญ่ได้สนับสนุนการทำดีของเด็กๆ ด้วยการสมทบทุนร่วมกับโครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” เพื่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายใต้กองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม การเล่นโยคะนี้จึงไม่เป็นเพียงการ “สร้างสุขให้ตัวเอง” แต่ยัง “สร้างสุขให้สังคม” และกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการบริจาค แต่เป็นการ “ปลูกฝังจิตสานึกแห่งการให้” ให้กับเด็กอีกด้วย

โครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” เป็นแคมเปญกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จากการร่วมมือกันของกลุ่มผู้ประกอบการ SME กว่า 50 ธุรกิจ ภายใต้ “โครงการพัฒน์” ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาค ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพื้นที่แออัด คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งยังอยู่ไกลจากห้องผ่าตัด และต้องให้บริการทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการรักษามากกว่า 1 แสนรายต่อปี

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา มีเมตตารับเป็นประธานจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคาร 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 25,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่รองรับผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุของภาคอีสาน ซึ่งอาคารหลังนี้ประมาณการการก่อสร้างมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ประวัติครูเก๋ รสสุคนธ์
ครูเก๋เรียนจบมาทางสายวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มปฏิบัติธรรมเมื่ออายุ 20 ปี เริ่มเล่นโยคะและจบหลักสูตรครูโยคะในระหว่างที่ศึกษาปริญญาโทและทำงานที่สหรัฐฯ ทั้งหลักสูตรโยคะเพื่อการผ่อนคลาย โยคะบำบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโยคะเด็ก และโยคะเด็กพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กให้มีร่างกายและจิตใจพร้อมต่อการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีคุณธรรมพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และเป็นประโยชน์
ครูเก๋เป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ เช่น จิตอาสาสอนโยคะเด็ก ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ให้กับเสถียรธรรมสถาน วิทยากรสอนโยคะในโครงการสติกับกิจกรรมทางกายให้กับ สสส. และวิทยากรประจำสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว กันสตูดิโอ

, Kids Yoga for Charity , Kids Yoga for Charity